Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Reglementen  /  privacy-verklaring  /

Privacyverklaring Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB)

Via de onlinedienst www.stzb.nl worden privacygevoelige en op een natuurlijk persoon herleidbare gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De stichting verwerkt persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode van de Nederlandse vereniging van handelsinformatiebureaus (NVH).

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. 
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. 
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. 
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. 
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Stichting Toezicht Zakelijke Betalingsverkeer (STZB) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-11-2023.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze onlinedienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Tevens worden persoonsgegevens aangewend ten behoeve en versterking van het economische systeem in het algemeen en meer specifiek het stimuleren van betrouwbaarheid in het ondernemerschap, het bevorderen van de betalings- en ondernemerscultuur, alsmede het voorkomen van misbruik en fraude binnen de zakelijke markten.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Bedrijfsgegevens
 • Kvk-nummer
 • Kredietgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze onlinedienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze onlinedienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Een abonnement afsluiten

Via www.stzb.nl kunt u een betaald abonnement afsluiten. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • per telefoon

Contactformulier (klacht/bezwaar) en nieuwsbrief

Wij bieden via onze onlinedienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Bij gebruik van onze onlinedienst worden de volgende gegevens gebruikt, zodat ze in het register zichtbaar zijn voor gebruikers, met uitzondering van zoekmachines:

 • uw NAW gegevens
 • door u zelf opgegeven informatie

Deze publicatie is afgeschermd voor zoekmachines. U kiest zelf welke informatie u publiceert. Op verzoek anonimiseren wij informatie.

Verstrekking aan derden

Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB) deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Toezicht Zakelijke Betalingsverkeer (STZB) uw gegevens aan andere gebruikers van het register (u kiest zelf welke informatie zichtbaar is).

Verwerking persoonsgegevens van derden

De stichting verkrijgt, verwerkt en verstrekt persoonsgegevens van derden, van en voor haar gebruikers. In beginsel verwerkt de Stichting bij de uitvoering van de overeenkomst met haar gebruiker slechts bedrijfsgegevens. Echter kunnen deze bedrijfsgegevens tevens als persoonsgegevens worden aangemerkt. Voor zover er sprake is van persoonsgegevens zullen deze geheel in lijn met de geldende privacywetgeving en de gedragscode van het NVH verwerkt worden. Wij verwerken deze gegevens ten behoeve en versterking van het economische systeem in het algemeen en meer specifiek het stimuleren van betrouwbaarheid in het ondernemerschap, het bevorderen van de betalings- en ondernemerscultuur, alsmede het voorkomen van misbruik en fraude binnen de zakelijke markten.

Cookies

Cookies De Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB) (de stichting) maakt gebruik van cookies op haar website TZB.nl en op de websitepagina’s van het Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (STZB). Voor onze uitgebreide cookieverklaring klik hier.

Google Analytics

De analyse van de gegevens van de websitepagina’s vindt plaats met behulp van Google Analytics. De stichting heeft een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de gegevens. Zo is onder andere afgesproken dat het Google niet is toegestaan de verkregen analysegegevens te gebruiken voor andere Googlediensten en dat de IP-adressen van de bezoekers van de websitepagina’s worden geanonimiseerd. Ook analytische cookies hebben zeer geringe invloed op de persoonsgegevensbescherming van bezoekers, zodat voor het verzamelen ervan geen toestemming nodig is.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invert.
 • Gegevens worden versleuteld en pseudonimiseerd verzonden.
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren of, gelet op het doel waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, niet langer toereikend, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal vijf jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze onlinedienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met onze functionaris gegevensbescherming opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij gaan niet in op verzoeken als blijkt dat uw verzoek onmogelijk is of voor onevenredige inspanning zorgt. Wanneer wij verzoeken in behandeling nemen, staken wij de verstrekking van uw persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens/Nederland
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Contactgegevens Functionaris gegevensbescherming

dhr. mr. S. Hömann
Beechavenue 74
1119 PW Schiphol-Rijk

avg@stzb.nl
085 – 303 47 20

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.