Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Actueel  /  lexicon  /  credit-check  /

Credit Check

Credit Check

Een controle van de kredietwaardigheid van een bedrijf wordt ook wel een ‘credit check’ genoemd. Het betreft de controle van de kredietwaardigheid van een bedrijf om aan de hand daarvan te bepalen of en onder welke voorwaarden een zakelijke relatie met een bedrijf kan worden aangegaan. In verband met het begrip credit check zijn een aantal begrippen van belang om inzicht te krijgen waar het daarbij om gaat. Het gaat om de bedrijfseconomische begrippen ‘liquiditeit’ en ‘solvabiliteit’.

Liquiditeit

Bij het begrip liquiditeit gaat het om de vraag of een bedrijf voldoende geld heeft om de rekeningen te betalen. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf is het noodzakelijk om een liquiditeitsrekening bij te houden. Hiermee wordt de kasstroom of cashflow in een bepaalde periode berekend om op tijd maatregelen te kunnen nemen om te zorgen dat er voldoende geld in kas is om aan de verplichtingen op een bepaald moment te kunnen voldoen. Het is namelijk heel goed mogelijk dat hoewel een bedrijf winstgevend is, de uitgaven toch tijdelijk of op langere termijn de inkomsten overtreffen. Met een liquiditeitsrekening kunnen de vervelende gevolgen van zo’n situatie worden voorkomen. Oplossingen voor zo’n tijdelijke liquiditeitstekort kunnen bijvoorbeeld gevonden worden door met de bank overeen te komen dat langer of voor een hoger bedrag in het rood gestaan mag worden of bijvoorbeeld door met leveranciers een langere betalingstermijn dan gebruikelijk af te spreken. Aan de andere kant is het bijvoorbeeld ook denkbaar dat aan afnemers een korting wordt gegeven bij snellere betaling, zodat de liquiditeit toeneemt. Het is duidelijk dat de mate waarin een bedrijf de liquiditeit heeft geregeld bepalend is voor het vertrouwen dat erin gesteld kan worden bij het verlenen van kredieten of het aangaan van andere zakelijke verplichtingen.

Solvabiliteit

Liquiditeit gaat om de vraag of het bedrijf in staat is om zijn rekeningen te betalen. Bij solvabiliteit gaat het om de vraag of het bedrijf in staat is om op een langere termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Kunnen alle schuldeisers worden betaald als alle middelen waarover het bedrijf beschikt worden verkocht, is dan de vraag. Gedacht in verband van een kredietwaardigheidsonderzoek wordt dan onderzocht hoe de zaken ervoor zouden staan als het bedrijf failliet zou gaan: hoe waarschijnlijk is het dan dat dan alle schulden kunnen worden betaald? De berekening van de solvabiliteit is lastig omdat bijvoorbeeld de verkoop van kostbare- maar specialistische goederen vaak tegenvalt. De waardering van bijvoorbeeld gebouwen is weer afhankelijk van hoe het er op een bepaald moment met de economie voorstaat. Dit betekent dat bij de berekening van de solvabiliteit met allerlei onzekerheden rekening moet worden gehouden.

 

Het TZB als sluitstuk van een volledige credit check

Hoewel een grondige controle van de kredietwaardigheid aan de hand van de bepaling van de liquiditeit en solvabiliteit van een onderneming een beeld geeft van het vermogen van de onderneming om op kortere en langere termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, is hiermee nog niet duidelijk hoe de onderneming in de praktijk daadwerkelijk met financiële verplichtingen omgaat. Zowel bij de bepaling van de liquiditeit als bij die van de solvabiliteit gaat het om historische waarderingen, om gegevens gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden. Wanneer een ondernemer als gevolg van risico’s die samenhangen met het ondernemerschap te maken krijgt met tegenvallers, kunnen de liquiditeit en solvabiliteit op papier in orde zijn, maar niets zeggen over de actuele omstandigheden. De vraag waarop een credit check geen antwoord geeft is hoe het er met het actuele betalingsgedrag voorstaat. Omdat het TZB inzicht geeft in de aangemelde actuele betalingsachterstanden van de met haar samenwerkende partijen, kan het een betrouwbaar antwoord geven op deze laatste vraag. Hierdoor vormt het TZB het sluitstuk op een betrouwbare en volledige Credit Check: het toetst of het bedrijf op dit moment in staat is de rekeningen te betalen.

Geïnteresseerd in het TZB?

Het TZB is een online register onder toezicht van een stichting zonder winstoogmerk met als belangrijkste doelstelling het bestrijden van zakelijke betalingsachterstanden en de oorzaken ervan. De samenwerkende bedrijven in het TZB beschermen elkaar tegen de gevolgen van betalingsachterstanden. Als ondernemer kunt u zich aanmelden voor een nadere kennismaking de mogelijkheden en het gebruik van het TZB via een simulatieomgeving. Na deze kennismaking kunt u besluiten zich aan te melden voor de verificatieprocedure die voorafgaat aan de deelname.

Terug naar inhoudsopgave

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.