Storingvrij | Systeemstatus-Register
De Autoriteit voor Zakelijke Integriteit en Transactietoezicht

Aansprakelijkheid voor zwarte lijst

Kan een crediteur een onrechtmatige daad plegen door een debiteur wegens een betalingsachterstand in op een ‘zwarte lijst’ op te nemen?

In een ander artikel over een ‘zwarte lijst’ in dit lexicon is de vraag aan de orde gekomen of het registeren van betalingsachterstanden op zich een onrechtmatigde daad is. De conclusie van dit artikel naar aanleiding van een uitspraak van de Amsterdamse voorzieningenrechter is, dat dat niet het geval is wanneer er voldoende met de belangen van de debiteur is rekening gehouden. Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter blijkt welke eisen er aan een zwarte lijst gesteld kunnen worden op grond van het met de belangen van de debiteur rekening houden en ook dat de onrechtmatigheid van een ‘zwarte lijst’ kan voortkomen uit het niet voldoen aan de eisen die daaraan op grond van de privacywetgeving zijn te stellen. Op deze vraag wordt in een ander artikel van dit lexicon ingegaan.

In dit artikel komt aan de orde of een crediteur een onrechtmatige daad kan plegen door gebruik te maken van een ‘zwarte lijst’ en vervolgens of een crediteur aansprakelijk kan zijn voor een onrechtmatige daad die wordt gepleegd door de beheerder van de zwarte lijst.

In een procedure bij de kantonrechter tegen Card Services Zwolle werd door de eiser schadevergoeding gevorderd wegens het plegen van een onrechtmatige daad. Deze onrechtmatige daad zou gepleegd zijn door het doen plaatsen van de eiser in het Nationaal Wanbetalersregister.

De kantonrechter overweegt om te beginnen dat het enkele feit dat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het Nationaal Wanbetalersregister onrechtmatig heeft gehandeld door eiser op te nemen op de ‘zwarte lijst’, niet maakt dat Card Services Zwolle ten opzichte van eiser onrechtmatig heeft gehandeld.

Card Services Zwolle heeft gesteld dat het bij het Nationaal Wanbetalersregister om een integer register gaat en de eiser heeft dit niet weersproken, zodat de rechtbank daarvan uitgaat.

In het burgerlijk procesrecht geldt in beginsel dat een stelling juist is, tenzij deze door de wederpartij is weersproken. Omdat de eiser dit niet of niet voldoende heeft gedaan gaat de rechter er in deze uitspraak vanuit dat het Nationaal Wanbetalersregister een integer register is.

Als de eiser gesteld had dat niet het geval was, had de wederpartij dit moeten weerleggen en de rechter zich over de motivatie van die weerlegging moeten uitlaten.

Los van het feit dat dit een gemiste kans lijkt, verwerpt de kantonrechter wel de stelling dat de onrechtmatige daad van het Nationaal Wanbetalersregister automatisch betekent dat de haar opdrachtgever ook onrechtmatig heeft gehandeld. Het register heeft dus een zelfstandige verantwoordelijkheid.

In deze zaak heeft Card Services Zwolle gebruik gemaakt van een incassobureau. Het incassobureau heeft Card Services Zwolle geadviseerd om gebruik te maken van het Nationaal Wanbetalersregister en het aanbevolen als een integer register.

Eiser stelt zich op het standpunt dat op grond van artikel 6:76 BW Card Services Zwolle aansprakelijk is voor het handelen van het incassobureau. De strekking van artikel 6:76 BW is dat een schuldenaar bij het uitvoeren van een verbintenis aansprakelijk is voor de gedragingen van door hem ingeschakelde hulppersonen.

De kantonrechter verwerpt het beroep op dit artikel omdat er tussen Card Services Zwolle en eiser geen verbintenis bestaat. Card Services kan dus ook geen hulppersonen inschakelen om deze verbintenis uit te voeren en dus ook niet aansprakelijk worden.

Terug naar inhoudsopgave

English »

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via onze jaarlijkse rapportages.